Algemene voorwaarden Domaine Lacanal

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op een boeking / reservering en het verblijf op Camping Domaine LaCanal.

Definities

Huurder - diegene die met Camping Domaine LaCanal een overeenkomst is aangegaan inzake een plaats voor bepaalde tijd. Mede recreanten zijn de op de overeenkomst aangegeven overige personen.
Derde - ieder ander persoon, niet zijnde de huurder of mede recreanten
Kampeerplaats - de tussen de recreant en de Camping Domaine LaCanal overeengekomen plek voor een benoemd kampeermiddel.
Kampeermiddel - een tent, en vouwwagen, een caravan of een camper.
Accommodatie - een voorziening t.b.v. een verblijf voor een bepaalde periode van personen. Vakantiehuis, huurtent, chalet enz.
Reservering - een overeenkomst tussen de huurder en Camping Domaine LaCanal aangaande het recht van gebruik van een accommodatie of plaats tegen een van te voren overeengekomen periode en vergoeding.
Annuleren - schriftelijke opzegging van de reservering door de huurder voor de ingangsdatum van het verblijf.
Kampeerreglement - het schriftelijk reglement met de huisregels voor het gebruik van het terrein en de voorzieningen.

Prijs en prijswijzigingen

De prijs wordt overeengekomen op basis van de op het moment boeking gelden tarieven. Prijzen zoals vastgelegd in de reserveringsovereenkomst zijn, onder voorbehoud van vergissingen, bindend.
De prijzen zijn exclusief toeristenbelasting en eventuele heffingen. De hoogte hiervan is afhankelijk van de door de gemeente vastgestelde bedragen. Voor de vaststelling van het aantal personen per boekingsperiode geldt het maximaal aantal personen dat tenminste één nacht verblijft. Eerder vertrek leidt niet tot restitutie van toeristenbelasting en heffingen.
Aan deze prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Fouten en of wijzigingen onder voorbehoud.

Reserveren

Reserveren kan via de boekingsmodule op onze website.
Camping Domaine LaCanal neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde – zonder opgave van redenen – een reservering te weigeren.
Na ontvangst van een online reservering via de website nemen wij de reservering aanvraag in behandeling en mailen wij je de bevestiging met betaalgegevens binnen 24 uur toe. Deze reserveringsbevestiging dien je te controleren op juistheid. Als je van mening bent dat de bevestiging onjuistheden bevat, dien je dit direct kenbaar te maken.
De aanbetaling zoals vermeld op de reserveringsbevestiging dient per direct te worden voldaan (binnen 48 uur na ontvangst). Indien de aanbetaling niet is voldaan binnen de genoemde periode dan hebben wij het recht deze reservering te annuleren. In dat geval ben je € 25,- administratiekosten verschuldigd welke in rekening zullen worden gebracht.
Het restantbedrag dient voor de datum vermeld op de reserveringsbevestiging te worden voldaan.

Als je een last minute vakantie boekt binnen 6 weken voor vertrek. Dan is er geen aanbetaling van toepassing maar vragen wij je direct de gehele reissom betalen.
Bedragen die bij aankomst op Camping Domaine LaCanal nog niet op de rekening zijn bijgeschreven, dienen ter plaatse alsnog te worden voldaan.

Een reservering is een overeenkomst tussen de huurder recreant en Camping Domaine LaCanal Camping Domaine LaCanal, een gemaakte reservering is niet overdraagbaar aan een ander c.q. derde persoon.

Aankomst en Vertrek

Verhuuraccommodaties: Aankomst vanaf 16.00 uur tot 20.00 uur en vertrek vóór 10.00 uur.

Kampeerplaats: Aankomst vanaf 14.00 uur tot 20.00 uur en vertrek vóór 12.00 uur.

Niet voorziene late aankomst : Indien je later denkt aan te komen dan voorzien na 20.00 uur, geef dit dan s.v.p zo spoedig mogelijk door 0033 (0)5 63 37 25 10. Indien je binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering.

Annuleren

Annuleren kan alleen schriftelijk per post of email, hierbij zijn de onderstaande betalingsverplichtingen van toepassing.

  1. annulering meer dan 3 maanden voor aankomstdatum 30% van de totale boeking.
  2. annulering binnen 3 tot 2 maanden voor aankomstdatum 50% van de totale boeking.
  3. annulering binnen 2 tot 1 maanden voor aankomstdatum 90% van de totale boeking.
  4. annulering binnen 1 maand voor de overeengekomen aankomstdatum is de volledige huursom verschuldigd 100%. Ook bij voortijdige beëindiging blijft de volledige huursom verschuldigd.

Het is raadzaam een annuleringsverzekering af te sluiten. Indien je een annuleringsverzekering hebt afgesloten en de reden van annuleren valt onder de voorwaarden van jou verzekeringsmaatschappij, kan je zelf de annuleringsbevestiging opsturen naar jou verzekeringsmaatschappij.

Een reservering is een overeenkomst tussen de huurder en camping Domaine LaCanal, een gemaakte reservering is niet overdraagbaar aan een ander c.q. derde persoon. Indien door bemiddeling van de huurder de plaats door een derde wordt gereserveerd en betaald voor eenzelfde periode worden alleen de administratiekosten van € 25,-  in rekening gebracht.

Aangepaste reserveringsvoorwaarden tbv COVID-19
Indien je de reservering moet annuleren omdat het onmogelijk is om bij ons te verblijven ivm het corona virus, dan zullen wij de aanbetaling omzetten in een voucher.
Deze voucher heeft een geldigheidsduur van twee jaar.

Geen reserveringskosten

Wanneer je na de datum van de eerste betaling een wijziging wilt aanbrengen in de opgegeven reservering (indien mogelijk) berekenen wij geen administratiekosten. Ook wanneer je wanneer je aansluitend bijboekt of aanvullend reserveert berekenen wij geen administratiekosten.

Schoon bedlinnen en of handdoekenpakket

Mocht je tussendoor schoon bedlinnen en of een handdoekenpakket willen, dan kan dat. De linnen- en handdoekenpakketten kunnen bij de receptie worden ingeleverd en afgehaald.
Het aantal schone afgenomen sets zullen worden doorberekend.

Eindschoonmaak & klein onderhoud

De accommodaties wordt schoon opgeleverd zodat je bij aankomst een frisse en schone accommodatie aantreft.

Je dient bij vertrek de accommodatie opgeruimd en 'bezemschoon' op te leveren en het onderstaande gedaan te hebben:
• Afwas; gebruikt keukengerei, bestek en pannen schoon afwassen
• Bedlinnen en handdoeken verzamelen. Gehuurd beddengoed van de bedden afhalen.
• De vuilnisemmer, glas en papier. Afval in vuilniszak doen, glas en papier in de daarvoor bestemde container deponeren.
* Koelkast schoon en leeg achter laten

Bij in gebreke blijven, krijgt je hiervan binnen een week bericht. De werkelijke meerkosten voor het opruimen en schoonmaken zullen in rekening worden gebracht, met een minimum bedrag van € 75,-.

Camping Domaine LaCanal heeft altijd het recht de verhuurde accommodatie(s) te betreden voor inspectie en/of om onderhoudswerkzaamheden te (doen) verrichten.

Het is de huurder, medehuurder(s) en/of derde(n) niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien of enig andere activiteit van een dergelijke aard uit te voeren.

Plaatsen extra kampeermiddelen

Meerdere kampeermiddelen op één kampeerplaats (kunnen) worden toegestaan afhankelijk van de accommodatie, de afmetingen van de kampeermiddelen en/of de plek. Camping Domaine Lacanal behoudt zich het recht voor per kampeermiddel extra kosten in rekening te brengen.

Faciliteiten - voorzieningen

Niet alle faciliteiten en horeca zijn het gehele jaar geopend. Camping Domaine LaCanal behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden.

Bezoekers

De huurder is persoonlijk verantwoordelijk voor het aanmelden van hun eigen bezoeker(s) bij de receptie. Er zal een dagtarief per persoon worden berekend.
Het is niet toegestaan meer personen te laten overnachten dan waarvoor de verhuur accommodatie is ingericht of waarvoor de campingplaats is gereserveerd. Voor bezoek geldt dat bezoek overdag en in de avond niet mag leiden tot meer dan een dubbele bezetting.

Autovrije camping

Voor de camping, huurtenten en de vakantiehuisjes gîtes geldt dat het voor huurders is toegestaan om bij aankomst en vertrek met de auto of motor over de aangegeven wegen van en naar de accommodatie, kampeerplek te rijden voor in- en uitladen van de kampeeruitrusting en of bagage. Voor het overige is geen autoverkeer op het terrein toegestaan.

Huisdieren mee op vakantie

Het meenemen van (ingeënt en vrij van ongedierte) huisdieren is toegestaan, je mag maximaal twee huisdieren meenemen. Wij berekenen een toeslag per huisdier. Je dient het meenemen van huisdieren bij je reservering kenbaar te maken. Op het terrein moeten honden altijd aangelijnd zijn.Het is niet toegestaan de meubels (bank, bedden en dergelijke) als ligplaats voor jou huisdier te gebruiken.

Zwembad

In verband met veiligheid mogen kinderen onder de 12 jaar of zonder zwemdiploma zich zonder begeleiding van een volwassene niet in het zwembad begeven. Ouders en /of begeleiders moeten ervoor zorgen dat kinderen die niet kunnen zwemmen zwembandjes en/of een zwemvestje dragen. Hierbij dient altijd een volwassene aanwezig te zijn.

Aansprakelijkheid

A) Camping Domaine LaCanal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor:

1. ongeval, diefstal, verlies of schade, van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op Camping Domaine LaCanal en/of inbraak / de accommodatie of de aangeboden faciliteit/voorziening. Hieronder vallen ook de zaken die door de gasten op het terrein of in de accommodatie zijn achtergelaten.
2. het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen op het terrein en/of in de accommodatie.
3. mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen.
4. ongemak en/of overlast, welke buiten de verantwoordelijkheid van Camping Domaine LaCanal door derden wordt veroorzaakt.
5. gevolgen van deelname aan activiteiten georganiseerd op het terrein.
6. als zodanig herkenbare (druk)fouten en vergissingen die vermeld zijn op de website of anderszins.
7. Storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten, zoals bijvoorbeeld het door de Bakker te leveren brood.
8. gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Camping Domaine LaCanal.

B) De huurder vrijwaart Camping Domaine LaCanal voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van de huurder en/of van zijn medereizigers en/of van andere gasten die zich door het toedoen of ten behoeve van de (mede)huurder op Camping Domaine LaCanal bevinden.

C) De (mede)huurder en/of zijn gast(en) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die bij Camping** Domaine LaCanal en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf. Daaronder valt onder meer maar niet uitsluitend, schade die is veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf of derden die zich door hun toedoen op het terrein bevinden en/of schade die is veroorzaakt door enig dier en/of zaak die zij onder zich hebben. Eventuele schade dient door de (mede)huurder en/of zijn gast(en) onmiddellijk gemeld te worden bij de receptie en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij aantoonbaar is dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van (een van) hen. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van alle verplichtingen, die uit de reservering en het verblijf voort- vloeien, zowel van hemzelf als van alle aangemelde personen.

Schade

Het is niet toegestaan moedwillig onze eigendommen te beschadigen. Wanneer onverhoopt iets per ongeluk beschadigd wordt, rekenen we erop dat je dit meldt en de gemaakte kosten zal vergoeden. Voor schade, letsel, vermissing, diefstal, ongelukken en incidenten waarbij huurders en/of bezoekers van voornoemde huurder betrokken zijn tijdens hun verblijf kan Camping Domaine LaCanal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Verzekeringen hiertegen dien je zelf af te sluiten. Vraag je verzekeringsadviseur naar de mogelijkheden. Achtergebleven (waardevolle) gevonden voorwerpen kunnen worden opgestuurd onder vooruitbetaling van de verzendkosten.

Vragen, opmerkingen, suggesties, tips of een klacht?

Ondanks alle zorgen kan het voorkomen dat je tijdens je verblijf een vraag, opmerking of klacht hebt, kom even persoonlijk langs zodat wij samen kunnen proberen je vraag, opmerking of klacht naar ieders tevredenheid op te lossen.
Als het is na je verblijf op kleine Camping** Domaine LaCanal dan kan je ons na thuiskomst een berichtje sturen via de website.

Schriftelijk reageren kan natuurlijk ook, stuur je berichtje naar: Camping Domaine Lacanal, 81320 Nages, France.

Kijk eens bij de FAQ. Staat je vraag er niet bij? Stel ons je vraag

Zorgvuldigheid website, beperking aansprakelijkheid

Kleine Camping Domaine LaCanal besteedt de uiterste zorg aan deze website en de betrouwbaarheid en actualiteit van de daarin opgenomen gegevens. Ook bij alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden echter niet worden voorkomen. Camping domaine lacanal is niet aansprakelijk voor evidente fouten of onjuistheden. Uiteraard zullen wij, zodra wij een fout of onjuistheid constateren, deze aanpassen c.q. verbeteren. Met de tekst en foto’s © op de website proberen wij een zo oprecht en getrouw mogelijk beeld van de werkelijkheid te geven. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Wijzigingen in aanbod, prijzen of andere informatie op deze website zijn ten allen tijde voorbehouden aan de eigenaren.